Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály2015

2015.08.04
A „Vörösmarty Mihály” Lakótelepi Sportegyesület / Székesfehérvár / A L A P S Z A B Á L Y A I. A sportegyesület neve : „Vörösmarty Mihály” Lakótelepi Sportegyesület Rövidítve : „Vörösmarty M”. LSE A sportegyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/a Levelezési címe : 8000 Székesfehérvár, Liget sor 7., fszt. 22. A sportegyesület pecsétje : Vörösmarty Mihály Lakótelepi Sportegyesület Székesfehérvár, Kelemen Béla. u. 30/a Adószám:19837503-1-07 Alapítás éve : 1986. A sportegyesület önálló jogi személy, működési területe Székesfehérvár és vonzáskörzete. Jogállása : egyesület II. A sportegyesület célja és feladata : A sportegyesület célja: -Alapcél: mint közhasznú tevékenység, a 2011.évi CLXXXIX. Tv az önkormányzatokról 13§ (1) bek. 4. az egészséges életmódra nevelés, törekvés lehetőségének biztosítása és 11. pontja a környezetvédelem, természetvédelem fontosságának hangsúlyozása, programjain ezek bemutatása. -Másodlagos, de az elsővel azonos erővel bíró cél: a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi élet és az öntevékenység kibontakoztatása, tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése. -A közösségi szellem kialakítása, fejlesztése, Az önkéntes tevékenység érvényre jutásának támogatása, segítése. - Programokat szervez a tagjainak és azok családtagjainak, részükre sporteszközöket is rendelkezésükre bocsát. - Céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a működési területén állami, és társadalmi szervekkel, valamint hasonló jellegű sportegyesületekkel, szövetségekkel. A sportegyesület közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a lakossági sport és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén. / A fenti törvény és a 2011. évi CLXXV.tv. 2.§ 20. pontja, valamint a 2004. évi I. tv. 55.§ figyelembe vételével./ Az egyesület feladatai: Természetbarát tevékenységen belül, folyamatos tevékenységet folytat, az egészséges életmód biztosítása érdekében, túrák szervezésével, kezelésében levő kulcsos ház, természetjárók részére történő kiadásával. Ugyanezen tevékenység keretein belül, a környezetvédelem és a természetvédelem fontosságának ismertetése és gyakorlati bemutatása. Tánc oktatásokon, valamint a rendszeres edzéseken, a mozgás egészségre gyakorolt hatásainak ismertetése, közösségi szellem kialakítása. Kispályás labdarúgó foglalkozásokon, szintén az egészséges életmód mozgásterápiás lehetőségét biztosítjuk, azok részére, akik szabadidő sportként kívánnak ebben részt venni. Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak nem ad, országgyűlési-és helyi képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. III. A tagság A sportegyesület tagja lehet minden, működési területén élő magyar állampolgár, önálló tagként , aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a sportegyesület munkájában, fizeti a tagsági díjat és betartja a sportegyesület alapszabályában foglaltakat. A tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. A sportegyesületbe való be-és kilépés önkéntes A tagsági jogviszony keletkezése 1. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A határozatot indokolással és a jogorvoslati kioktatással abban az esetben kell ellátni, ha az elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja. 2. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az elnökségnél kell előterjeszteni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal. A közgyűlés határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 3. A tagságról az elnökség tagnyilvántartást vezet. A tagsági jogviszony megszűnése 1. A tagsági jogviszony megszűnik: a./ A tag kilépésével b./ A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával c./ A tag halálával d./ Az egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 2. A tagsági jogviszonyát valamennyi tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 3. Az elnökség 30 napos határidővel felmondhatja annak a tagnak a tagsági jogviszonyát, aki önhibájából eredően a tagdíjat, illetőleg a vagyoni hozzájárulást annak esedékességét követően, az elnökség felhívása ellenére is elmulasztja megfizetni. Az elnökség a teljesítésre felhíváskor köteles figyelmeztetni a tagot a tagsági jogviszony megszűnésének jogkövetkezményére. A tagsági jogviszony felmondásáról az elnökség nyílt, egyszerű szótöbbséggel határoz, és határozatát annak meghozatalától számított 8 napon belül írásba foglaltan, indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátva igazolt módon megküldi az érintett tagnak. A határozattal szemben a tag annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az elnökségnél kell előterjeszteni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és az indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátott határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal. A tagdíj mértéke a közgyűlés által meghatározott összeg 1500 Ft/év melyet az egyesület pénztárába kell befizetni. A tagdíj befizetésének határideje minden év Március 31. IV. A tagok jogai és kötelességei 1. A tagok jogai: - közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni,kérdéseket feltenni, javaslatokat észrevételeket tenni - részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, részesülhet az egyesület által biztosított szolgáltatásokból - betekinthet az egyesület irataiba, nyilvántartásaiba, felvilágosítást kérhet a vezető tisztségviselőktől. - a tag az egyesület bármely tisztségére megválasztható, ha vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn - minden tag egy szavazattal rendelkezik. 2. A tagok kötelességei: - nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét - köteles a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat határidőre fizetni. - az egyesület alapszabályát betartani, az egyesület céljainak megvalósításában tevékenyen részt venni. - köteles a közgyűlés és az elnökség határozatait rendelkezéseit betartani.. A pártoló tagok: Az Egyesület pártoló tagságot is szervezhet, aki az egyesületi tevékenység erkölcsi és anyagi támogatását vállalja. A pártoló tagság - az általa vállalt módon - közreműködik az egyesület céljának és feladatainak ellátásában. 1. A pártoló tag jogai: - felvilágosítást kérhet az egyesület bármely vezető tisztségviselőjétől; - véleményt nyílváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben; - személyesen tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, de szavazati és választhatósági joggal nem rendelkezik 2. A pártoló tag kötelességei: - az egyesülettel kötött megállapodás betartása. - a vállalt évi 2500 Ft anyagi támogatás befizetése minden év Március 31 napjáig. V. A egyesület szervei 1. Közgyűlés 2. Elnökség 3. Felügyelő Bizottság A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: - az alapszabály módosítása; - az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; - a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; - az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; - az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - a pénzügyi beszámoló elfogadása; - az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; - a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; - a felügyelőbizottság megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása - választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása - döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. - megszűnés esetén a végelszámoló kijelölése 3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 4. A közgyűlést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze. A meghívót írásban, postai úton, vagy ha a tag elektronikus elérhetőségét (e-mail címet) megadta, akkor e-mail címére megküldeni és az egyesület székhelyén található hirdetőtábláján való kifüggesztésével közzétenni. 5. A közgyűlést elsődlegesen az egyesület székhelyére kell összehívni, de indokolt esetben Magyarország területén más helyszínre is összehívható. 6. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. A közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha: a./ a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt kéri, b./ a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyész indítványozza, c./ a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság kezdeményezi 7. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 8. A közgyűlési meghívó közlésétől számított 5 napon belül a tagok az elnökhöz címzetten írásban a napirend kiegészítését kérhetik, annak oka és célja megjelölése mellett. Az elnök a napirend kiegészítést az előterjesztő neve, az ok és a cél megjelölése mellett 2 napon belül megküldi a tagok részére. 9. A közgyűlés lebonyolításáért az elnök a felelős. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele részt vesz. Határozatképtelenség esetén az eredeti napirendi pontok tekintetében a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján, 30 perc elteltével megtartható. A közgyűlés határozatainak meghozatala előtt meg kell állapítani a határozatképességet és azt a jegyzőkönyvbe rögzíteni kell. 10. Ha a közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést csak abban az esetben lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárulnak az ülés megtartásához. 11. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét. 12. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 13. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 14. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának és céljának módosításához, továbbá az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 15. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)kal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak az egyesület székhelyén található hirdetőtábláján való kifüggesztésével történő közzétételével egyidejűleg. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagok, az összehívásra jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni : - az elnökség döntése alapján - vagy a tagság 1/3-ának ilyen igénye alapján, - ha a Törvényszék elrendeli. - ha az elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság, bármilyen okból működésképtelenné válik- - ha a Felügyelő Bizottság határozatával kezdeményezi. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: - a közgyűlés időpontját, - az elhangzottak lényegét, - a javaslatokat, a hozott határozatokat, azok hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott tag hitelesíti. A határozatokról az érintetteket értesíteni kell. A közgyűlési határozatokat a„Határozatok könyvé”-ben kell rögzíteni. Elnökség 1. Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség , amely 7 elnökségi tagból áll, és dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár lehet tagja, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az egyesületnek. Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselők megválasztásához szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele szavazata szükséges A megválasztott elnökség tagjai, maguk közül választanak elnököt. 2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra. Az elnökségi tagsági viszony a tisztség elfogadásával jön létre. Az elnökség tagjai újra választhatók. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: a./ a megbízás időtartamának lejártával; b./ visszahívással; c./ lemondással; d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az elnökséghez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a vezető tisztségviselői megbízatásáról az elnök mond le, akkor a másik két elnökségi taghoz kell címeznie lemondó nyilatkozatát. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 4. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet vezető tisztségviselő akivel szemben a NAV jelentős összegű adóhiányt tárt fel. 4. Az egyesület vezető tisztségviselői: Az egyesület elnöke: Csog Imre ( lakóhelye:8000 Székesfehérvár Liget sor 7. fsz.22.) Harmadik személyek előtt az egyesületet az elnök képviseli. Az elnök képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló. Az elnökség tagjai: Petőné Martin Erzsébet általános elnökhelyettes ( 8000 Szabadbattyán Leányka dűlő 422.) Ötvös Lászlóné gazdasági felelős (8000 Székesfehérvár Nyitrai u.101. ) Balogh Józsefné természetjáró szakosztály vezető (8051 Sárkeresztes Géza u.27. ) Doma Vince labdarúgó szakosztály vezető ( 8000 Székesfehérvár Szt.Gellért u.4. ) Csillag Katalin tánc szakosztály vezető (8000 Székesfehérvár Selmeci u. 25 ) Szegfű Csabáné létesítmény felelős ( 8051 Sárkeresztes Kossuth u. 28. ) Az egyesület képviselője az elnök, aki önállóan aláírásra jogosult az egyesület bélyegzője mellett egyedül. Ezen jog gyakorlása a bankszámla feletti rendelkezésre is kiterjed. Önálló aláírási jogát, tartós akadályoztatása esetén, meghatározott időre vagy visszavonásig írásbeli meghatalmazással átruházhatja az egyesület gazdasági vezetőjére. A helyettesítés során a gazdasági felelős képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló . 5. Az elnökség hatáskörébe tartozik: - az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; - a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; - az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; - az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; - a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; - az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; - részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; - a tagság nyilvántartása; - az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; - az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; - az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; - a tag felvételéről való döntés. - javaslattétel állami és egyéb elismerések adományozására, kapcsolattartás állami és társadalmi szervezetekkel. - döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal . 6. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Négy elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 7. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)kal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület székhelyén található hirdetőtábláján való kifüggesztésével történő közzétételével egyidejűleg. 8, Az elnökség működése: Az elnökség munkaterv szerint dolgozik, évente szükség szerint ülésezik. Az elnök döntése, vagy legalább három elnökségi tag közös kérésére, illetve a felügyelő bizottság döntése alapján, rendkívüli elnökségi ülést kell tartani. Az elnökségi ülés állandó meghívottja a felügyelő bizottság elnöke. Az elnökségi ülésekre - tárgynak megfelelően - mások is meghívhatók. Akinek az ügyét tárgyalják, azt az elnökségi ülésre meg kell hívni. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írnak alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, valamint döntéseket, azok hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A döntésekről az érintett szerveket, személyeket írásban értesíteni kell. Az elnökség döntései a tagok számára nyilvánosak, az egyesület székhelyén hozzáférhetők. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés időpontjáról, helyéről, tárgyköréről írásban tájékoztatja a meghívottakat. A meghívókat legalább két héttel az ülés előtt értesíteni kell. Sürgős esetben ettől rövidebb határidő is megállapítható. Az elnökség döntéseit az érintettekkel jelenlétük esetében szóban is, de minden esetben írásban, elektronikus levélben – annak hiánya esetén postai küldeményként - kell közölni a határozat meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül feladva. Az elnökség döntései – meghozataluktól számított 15 napon belül – megtekinthetőek az elnökség által vezetett, és nyilvános határozati könyvben. Az egyesület elnöke köteles az ehhez szükséges intézkedéseket – jelen alapszabály rendelkezéseinek megtartása mellett – megtenni a határozat meghozatalát követő három napon belül akként, hogy a határozat nyilvános közlése nem járhat az érdekeltek személyéhez fűződő jogainak sérelmével. Az elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki szabadon betekinthet azt követően, hogy a nyilvántartást vezető és kezelő elnökségi taggal előzetesen időpontot egyeztetett. Az iratokból saját költségre bárki szabadon másolatot készíthet a másolat kérése iránti kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen, legalább 4 fő elnökségi tag megjelent.. Az elnökség tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelőséggel. A tagok az elnökség döntése ellen a közgyűléshez fordulhatnak. Az elnökség határozathozatala: Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell ismételni, míg az egyszerű többség nem alakul ki. A döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közvetlen hozzátartozója a döntés alapján: - mentesül a kötelezettség, vagy a felelősség alól - bármilyen más előnyben részesül. Az elnök feladata és hatásköre: - az elnökségi ülések vezetése - az egyesület képviselete - az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, elnökségi döntések végrehajtásának irányítása, ellenőrzése. - a szakosztályok munkájának figyelemmel kísérése - utalványozási jogkör - kapcsolattartás a tagokkal, más szervekkel. - döntés hozatal mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe. - mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály, vagy más határozat hatáskörébe utal. Az egyesület gazdasági felelőse: Az elnököt távollétében a gazdaság felelős helyettesíti. Feladata a tagnyilvántartás vezetése, a házipénztár és csekkfüzet kezelése, a pénztárnapló bizonylatolt vezetése. Elkészíti az éves gazdálkodási beszámolót, közreműködik az éves gazdálkodási terv elkészítésében és tervszerű végrehajtásában. Munkáját az egyesület elnökének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Az egyesület elnökségi tagjai: Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek az egyesület feladatinak meghatározásában és megvalósításában, a döntések előkészítésében és meghozatalában. A közgyűlés és az elnökség döntései végrehajtásának ellenőrzésében. Felelősek a gazdasági, pénzügyi, szakmai és egyéb kérdésekben hozott elnökségi döntésekért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította. Az egyesület felügyelő bizottsága : 1. A közgyűlés, az egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyon-kezelésének ellenőrzésére három tagú felügyelő bizottságot választ négy év időtartamra. A megválasztott felügyelő bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt. A felügyelő bizottság tagjai újra választhatók. 2. A felügyelő bizottság tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja a) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn b) aki a vezető szerv elnöke vagy tagja c) aki az egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, d) aki az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve e) az b)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3. A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság határozatképes, ha az összes tag jelen van. 4. A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terve alapján dolgozik, erről az elnökséget tájékoztatja. A felügyelő bizottság feladatai : - pénz és vagyonkezelés vizsgálata - a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és pénzügyi előírások betartásának ellenőrzése - a gazdálkodás szabályszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata - a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése - az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. A felügyelő bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatja az egyesület elnökét. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke - a vizsgálat lezárását követő testületi ülésen - tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot is feltár, akkor a szükséges intézkedések megtételére az elnökséget fel kell kérni. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását, az abban foglalt határidőt követő 30 napon belül, utóvizsgálat keretében a felügyelő bizottság ellenőrizheti. Amennyiben a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, a bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. A felügyelő bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek köteles beszámolni. VI. Az egyesület gazdálkodása és vagyona : Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület lehetséges bevételi forrásai: • alaptevékenységből származó bevételek • állami támogatás, vagy adomány • közhasznú tevékenység folytatásából származó bevétel • egyéb célszerinti tevékenység folytatásból származó bevétel • a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel • tagdíj • egyéb más jogszabályokban meghatározott bevétel • vállalkozási tevékenységből származó bevétel. Az egyesület költségei: • alaptevékenység folytatására felmerült költségek • közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek • egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült költségek • vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek • egyéb költségek. Az egyesület vagyona: • készpénz • pénzre szóló követelés • bankbetét • értékpapír • ingó és ingatlan vagyon • vagyonértékű jog. Az egyesület gazdálkodásáról évente beszámolót köteles készíteni, melyet a közgyűlés elé kell terjeszteni. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt legfontosabb feladatainak elvégzésére fordítja. Az egyesület gazdálkodását a nonprofit szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabály rendelkezései szerint végzi. Az egyesület csak olyan pénzügyi forrást fogadhat el, amely az egyesület önállóságát és függetlenségét nem befolyásolja. Az egyesület bankszámlája feletti aláírásra az egyesület elnöke jogosult távollétében bankszámla felett való rendelkezéshez a gazdasági vezető, mint képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. VII. Az egyesület megszűnése: Az egyesület megszűnik : • ha az egyesület megvalósította előre meghatározott célját, vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált. • Tagjainak száma hat hónapon keresztül, 10 fő alá csökkent. • a tagok kimondják megszűnését • más egyesülettel történő egyesüléssel • szétválással • Az arra jogosult szerv megszünteti Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, a hitelezők követelésének kiegyenlítése után fennmaradó vagyont, az egyesület alapszabályában meghatározott, az egyesület céljaival megegyező, székesfehérvári természetbarát egyesületeknek kell átadni. VIII. Záró rendelkezések : Az egyesület felügyelete: az egyesület feletti adóellenőrzést az egyesület székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint a területileg illetékes főügyészség látja el. Az egyesületben esetlegesen keletkező fegyelmi ügyek kivizsgálására, elbírálására az egyesület három tagú, adhoc fegyelmi bizottságot hoz létre, melynek élén a bizottság elnöke áll. A fegyelmi bizottság tagjai az egyesületben tisztséget nem viselhetnek és az egyesülettel munkaviszonyban nem állhatnak. A fegyelmi bizottság döntései ellen I. fokon az egyesület elnökségéhez, II. fokon a közgyűléshez lehet fellebbezni. Az egyesület elnökségének és közgyűlésének esetleges törvénysértő határozatát az egyesület bármely tagja a tudomására jutástól számított, harminc napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása, a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Az elnökség állásfoglalása az egyesület minden tagjára nézve kötelező. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az 2011.évi CLXXV. tv , a PTK és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. Székesfehérvár, 2015. március 12. elnök: Az Alapszabályt a 2015. március 12-én megtartott közgyűlés elfogadta. 1.sz melléklet Tisztségviselők névsora: Csog Imre elnök 8000 Székesfehérvár Liget sor 7. fsz 22. 36203976095; 36305789265;22/321788 vmlse@hdsnet.hu Ötvös Lászlóné gazd felelős 8000 Székesfehérvár Nyitrai u.101. 36204552467 Balogh Józsefné term.barát szakoszt.vez. 8051 Sárkeresztes Géza u. 27. 36204936770 erzsebet.baloghne@gmail.com Doma Vince kisp.labdarúgó szako.vez. 8000 Székesfehérvár Szt Gellért u. 4. 36209132845 vinceba@freemail.hu Csillag Katalin tánc szako.vez. 8000 Székesfehérvár Selmeci u. 25. 36202243293 kcsillag@gmail.com Szegfű Csabáné létesítmény felelős 8051 Sárkeresztes Kossuth u 28. 36205635191 szegfunemarcsi@gmail.com Petőné Martin Erzsébet túrajelzés festés és egyéb ügyek 8000 Szabadbattyán Leányka dülő 422. 36304687150 perzsi@gmail.com Koncz Éva felügy.biz elnök 8000 Székesfehérvár Kisteleki u. 53. 36309477307 konczeva57@gmail.com Hanzli Jánosné felügy.biz.tag 8000 Székesfehérvár Sarló u. 14.4/27. 36305088289 hanzline.eva@gmail.com Nagy Kálmánné felügy.biz.tag 8000 Székesfehérvár Sarló u. 17.4/20. 36703274162 nagykalmanne@t-online.hu 2 sz. melléklet Szavazólap minta Szavazólap minta napirendi pontok szavazás igen nem tartózkodás 1 2 3 4 tag neve lakcíme dátum aláírás a megfelelő négyzetbe x jelet kell tenni